โรงเรียนวัดบ้านทวน ขอขอบคุณสำนักงานพลังงานจังหวัดกาญจนบุรี ที่ได้ส่งวิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญมาอบรมให้ความรู้กับคณะครู และนักเรียนโรงเรียนวัดบ้านทวน ในการอบรมการจัดการขยะ การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน

วันพุธ ที่ 12 ก.ค.66 โรงเรียนวัดบ้านทวน ขอขอบคุณสำนักงานพลังงานจังหวัดกาญจนบุรี ที่ได้ส่งวิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญมาอบรมให้ความรู้กับคณะครู และนักเรียนโรงเรียนวัดบ้านทวน ในการอบรมการจัดการขยะ การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน

You may also like...