การแก้ไขปัญหาภาวะถดถอบทางการเรียนรู้ (Learning Loss) คิดเลขเป็นของนักเรียนโรงเรียนวัดพังตรุที่สอนด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับเกมคณิตศาสตร์

You may also like...