Category: งานวิจัยเขตพื้นที่การศึกษา

การแก้ไขปัญหาภาวะถดถอบทางการเรียนรู้ (Learning Loss) คิดเลขเป็นของนักเรียนโรงเรียนวัดพังตรุที่สอนด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับเกมคณิตศาสตร์

การแก้ไขปัญหาภาวะถดถอบทางการเรียนรู้ (Learning Loss) คิดเลขเป็นของนักเรียนโรงเรียนวัดพังตรุที่สอนด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับเกมคณิตศาสตร์

รายงานวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) การแก้ไขปัญหาผู้เรียนที่มีภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) โดยใช้แบบฝึกทักษะและแนวคิด Active Learning

รายงานวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) การแก้ไขปัญหาผู้เรียนที่มีภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) โดยใช้แบบฝึกทักษะและแนวคิด Active Learning

การแก้ปัญหาผู้เรียนที่มีภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ การคิดเลขเป็น โดยใช้รูปแบบห้องเรียน Math is Fun ปีการศึกษา 2565

การแก้ปัญหาผู้เรียนที่มีภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ การคิดเลขเป็น โดยใช้รูปแบบห้องเรียน Math is Fun ปีการศึกษา 2565

ขอประชาสัมพันธ์ระบบ National Digital Learning Platform สำหรับประเทศไทย และงานเสวนาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย ของหน่วยปฏิบัติการวิจัยนวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อสังคมไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย