สังเคราะห์ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โครงการส่งเสริมงานวิจัยของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒ เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

สังเคราะห์งานวิจัย-กลุ่มก...

การประเมินโครงการการนิเทศติดตาม การจัดการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษา และทักษะชีวิตที่เน้นกระบวนการเรียนการสอนแบบ Active Learning ของครูในโรงเรียน

บทคัดย่อ.1ดาวน์โหลด

ข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2

เผยแพร่ผลงานวิจัย-ข้อเสนอ...