การแก้ไขปัญหาภาวะถดถอบทางการเรียนรู้ (Learning Loss) คิดเลขเป็นของนักเรียนโรงเรียนวัดพังตรุที่สอนด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับเกมคณิตศาสตร์

รายงานวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) การแก้ไขปัญหาผู้เรียนที่มีภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) โดยใช้แบบฝึกทักษะและแนวคิด Active Learning

ขอประชาสัมพันธ์ระบบ National Digital Learning Platform สำหรับประเทศไทย และงานเสวนาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย ของหน่วยปฏิบัติการวิจัยนวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อสังคมไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย