โรงเรียนบ้านซ่อง วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 ดร.ยลพรรษย์ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซ่อง และคณะครูให้การตอนรับ  นางสาวพันวนา พัฒนาอุดมสินค้า  และนางสาวชนากานต์ วิหค  ศึกษานิเทศก์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 เรื่องการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) การแก้ปัญหาอ่านออก เขียนได้  ผู้เรียนที่มีภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss)

You may also like...