โรงเรียนบ้านซ่อง วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 นายบรรพจน์ ทัพซ้าย รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4 ดร.สาโรจน์ เผ่าวงศากุล ผู้ทรงคุณวุฒิ นางสาวเยาวภา ศานติธรรม ผู้ทรงคุณวุฒิ นายสมรัก ใจตรง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสามยอด สพป.กจ.4 นางสาวจริมจิต สร้อยสมุทร เลขานุการ และนางสิริรัศมิ์ ประกอบทรัพย์ เลขานุการ ได้เข้ามานิเทศ และประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาของสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมี ดร.ยลพรรษย์ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซ่อง พร้อมคณะครูให้การต้อนรับ และขอขอบคุณคณะกรรมการที่ให้คำแนะนำในการนิเทศและประเมินในครั้งนี้

You may also like...