โรงเรียนบ้านซ่อง วันที่ 18 สิงหาคม 2566 พระสมุห์ไพวรรณ์ เตชวโร เจ้าอาวาส วัดซ้องสาธุการ ตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 12 คน พร้อมทั้งสอนธรรมให้แก่นักเรียนเพื่อนำไปปรับใช้ในการเรียนและในชีวิตประจำวัน

You may also like...