โรงเรียนบ้านซ่อง วันที่ 12 กันยายน 2566 โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในสถานศึกษา โดยมีกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่อง โรคไข้เลือดออก โรคไขหวัดใหญ่ โรคฟันผุ โรคฝีดาษลิง โรคเอดส์ โรคมือเท้าปาก การรักษาเหา ยาเสพติด การคัดแยกขยะ และมอบแปรงสีฟันกับยาสีฟัน

You may also like...