โรงเรียนบ้านซ่อง วันที่ 17 กันยายน 2566 งานวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อนำเสนอแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ผลงานวิชาการของสถานศึกษาต้นแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และผลงานดีเด่น Coding ของผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์และครู ภาคกลางและภาคตะวันออก นำโดย ดร.ยลพรรษย์ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซ่อง ครูณัฏฐวีร์ รุ่งเรืองศรี และครูนุชรดี ไชยมงคล เข้ารับรางวัลผลงาน คือ 1.โรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ 2.โรงเรียนต้นแบบการออกแบบการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพหุปัญญา ณ โรงแรมราชศุภมิตร จังหวัดกาญจนบุรี

You may also like...