โรงเรียนบ้านซ่อง วันที่ 21 กันยายน 2566 การนิเทศ ติดตาม โรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี นำโดยนายอนันต์ กัลปะ หัวหน้าอาสาสมัครประจำพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ,นายสรคักดิ์ ไสยะหุต ,นายสาโรช ใจชื้น อาสาสมัครประจำพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ ศธจ.กาญจนบุรี ,ดร.ชลณา ม่วงหวาน ศึกษานิเทศก์ สพป.กจ.2 ร่วมนิเทศ ติดตามโครงการโรงเรียนกองทุนการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ณ โรงเรียนบ้านซ่อง อำเภอห้วยกระเจา สังกัด สพป.กจ.2

You may also like...