วันที่ 19-20 ตุลาคม พ.ศ.2566 โรงเรียนบ้านซ่องได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้แบบบรูณาการผ่านการพัฒนาบทเรียนร่วมกันเพื่อแก้ปัญหาการเสียโอกาสทางการศึกษาภายหลังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โรงเรียนบ้านซ่อง วันที่ 19-20 ตุลาคม พ.ศ.2566 ว่าที่ร้อยตรีหญิงมุทิตา เอี่ยมทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซ่อง พร้อมคณะครูโรงเรียนบ้านซ่อง เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้แบบบรูณาการผ่านการพัฒนาบทเรียนร่วมกันเพื่อแก้ปัญหาการเสียโอกาสทางการศึกษาภายหลังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ โรงแรมราชศุภมิตร จังหวัดกาญจนบุรี

You may also like...