พิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลา

วันอังคาร ที่ 21 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 น. นายศักดิ์ ภักเกลี้ยง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2567 โดยมี นางเสาวณี กิตติรักษ์วรากร รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรีเขต 2, นายปรเมศร์ ล้อมวงษ์ รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรีเขต 2, นางจิตรา ดวงปรีชา รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรีเขต 2, ผู้อำนวยการกลุ่มหน่วย และเจ้าหน้าที่งานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ กลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเจ้าคุณทองดำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2

You may also like...