โรงเรียนบ้านซ่อง ขอขอบพระคุณนายอภิชาติ สืบศักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกระเจา

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนบ้านซ่อง ขอขอบพระคุณนายอภิชาติ สืบศักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกระเจา ที่ให้ความอนุเคราะห์นำรถน้ำฉีดทำความสะอาดโรงยิมโรงเรียนบ้านซ่อง พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ คณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ร่วมมือร่วมใจทำความสะอาด เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนและเป็นสนามฝึกซ้อมกีฬา ทางโรงเรียนบ้านซ่อง ขอขอบพระคุณอย่างสูง

You may also like...