วันที่ 7 ธันวาคม 2566 โรงเรียนบ้านซ่อง จัดสอบธรรมศึกษาสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านซ่อง และโรงเรียนบ้านทุ่งมังกะหร่า จำแนกเป็นธรรมศึกษาชั้นตรี จำนวน 18 คน และธรรมศึกษาชั้นโท จำนวน 32 คน โดยมีพระสมุห์ไพวรรณ์ เตชวโร เจ้าอาวาส วัดซ้องสาธุการ เป็นประธานคณะกรรมการอำนวยการ และว่าที่ร้อยตรีหญิงมุทิตา เอี่ยมทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซ่อง เป็นประธานคณะกรรมการคุมสอบ

You may also like...