โรงเรียนบ้านซ่อง วันที่ 20 ธันวาคม 2566 “รวมพลังกาญจน์ พัฒนาคุณภาพการศึกษาเชิงพื้นที่” การพัฒนาบทเรียนร่วมกัน(Lesson Study Approach) นวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ การเปิดชั้นเรียน (Open Class) การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการของนางสาวภานุมาศ นะดี ครูโรงเรียนบ้านซ่อง

You may also like...