โรงเรียนบ้านซ่อง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ขอขอบพระคุณเจ้าหน้าของเทศบาลตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ที่มาฉีดพ่นหมอกควัน โครงการป้องกันและแก้ไขควบคุมโรคติดต่อไข้เลือดออก ในวันที่ 25 ธันวาคม 2566 ทางโรงเรียนบ้านซ่อง ขอขอบพระคุณอย่างสูง

You may also like...