“การประชุมคณะกรรมการอำนวยการและตัวแทนศูนย์สอบ การบริหารจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับศูนย์สอบ “

You may also like...