โรงเรียนบ้านซ่อง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ในวันที่ 10 มกราคม 2567 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียนตามคุณธรรมอัตลักษณ์ “มารยาทงามอย่างไทย มีวินัย รับผิดชอบ” เพื่อให้นักเรียนศึกษาค้นหาเข้าใจในเรื่องต้นทุนคุณธรรม คุณธรรมต้นทุน คุณธรรมเป้าหมาย และคุณธรรมอัตลักษณ์ โดยว่าที่ร้อยตรีหญิงมุทิตา เอี่ยมทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซ่อง ประธานกิจกรรม พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ให้ความรู้ ชี้แจง และคอยให้คำแนะนำแก่นักเรียนในครั้งนี้

You may also like...