โรงเรียนบ้านซ่อง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ในวันที่ 9 มกราคม 2567 ดำเนินการทดสอบความสามารถในการอ่านและการเขียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โดยว่าที่ร้อยตรีหญิงมุทิตา เอี่ยมทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซ่อง พร้อมครูณัฏฐวีร์ รุ่งเรืองศรี หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ออกเยี่ยมสนามสอบพร้อมให้คำปรึกษา คำแนะนำคณะกรรมการ และให้กำลังใจแก่นักเรียน

You may also like...