โรงเรียนบ้านซ่อง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ในวันที่ 8 มกราคม 2567 รับการนิเทศ ติดตาม โดยนางชลณา ม่วงหวาน และนางหงษ์หยก ปลาตะเพียนทอง ศึกษานิเทศก์ ในเรื่องการจัดการเรียนการสอนบูรณาการพหุปัญญา การดำเนินงาน/การจัดการการเรียนการสอนโครงบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย การจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ และทิศทางแผนการดำเนินงานยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

You may also like...