“การนิเทศติดตามการนำแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษาไปใช้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน (RT/NT/O-NET) ปีการศึกษา 2566 “

You may also like...