การอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการบริหารงานการคลัง และสร้างความตระหนักในการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานในสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

You may also like...