การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ในการตรวจราชการ ติดตามและประเมินผลนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

You may also like...