การประชุมจัดทำฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนช่วงอายุ 1-7 ปี ประจำปี 2567 ตามโครงการรับนักเรียนและสำมะโนประชากรวัยเรียน ปีการศึกษา 2567

You may also like...