ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำคู่มือการประเมิน การพัฒนาและการใช้หลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)” ปีงบประมาณ 2567

You may also like...