โรงเรียนวัดทุ่งสมอขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) คะแนนเต็ม 100 คะแนน

แสดงความยินดีกับเด็กเก่งทุ่งสมอ

โรงเรียนวัดทุ่งสมอขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 คะแนนเต็ม 100 คะแนน จำนวน 6 คน โดยได้รับเกียรติบัตรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 6 คน

1.เด็กชายชินดนัย จรูญ

2.เด็กชายธนกร อนันต์สุข

3.เด็กชายวรเทพ กุลชัยกุล

4.เด็กหญิงมีนากาญจน์ แผนกุล

5.เด็กหญิงธัญรดา อ่ำกุล

6.เด็กหญิงพิชญาพัค วงศ์ปัญญานนท์

🎉🎉ทางโรงเรียนวัดทุ่งสมอขอขอบคุณครูผู้สอน นักเรียน และผู้ปกครองที่ได้ช่วยกันดูแลส่งเสริมนักเรียนของเราให้อ่านออกเขียนได้

You may also like...