จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์

ในวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2567 นายจามร วรรณากาญจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่นนำคณะครูและนักเรียนจัดกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดรางกระต่างรังสรรค์ เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมดีงาม และดำรงไว้ซึ่งความเป็นพุทธมามกะ

วันวิสาขบูชา นับว่าเป็นวันที่มีความสำคัญสำรหับพุทธศาสนิกชนทุกคน เป็นวันที่มีการทำพิธีบูชา เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระวิสุทธิคุณ พระปัญญาฑิคุณ และพระมหากรุณาธิคุณ ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่มีต่อมวลมนุษย์และสรรพสัตว์อักทั้งเพื่อเป็นการรำลึกถึงเหตุการณ์อันน่าอัศจรรย์ทั้ง 3 ประการ ที่มาบังเกิดในวันเดียวกัน และนำหลักธรรมคำสั่งสอนนของพระพุทธองค์มาเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติในการดำรงชีวิต

You may also like...