พันธกิจ (mission)

1.ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการบริหารจัดการตามมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา
2.ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการบริหารจัดการศึกษา การจัดกระบวนการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน
3. ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรมีจิตสาธารณะด้านการบริการ
4. ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรปฏิบัติตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
5. ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาเพื่อนบ้านใน ประชาคมอาเซียนในการสื่อสารได้