1. ประกันสิทธิและโอกาส
  2. ประกันความสะอาดและความปลอดภัย
  3. ประกันคุณภาพและประสิทธิภาพ