ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ผู้อำนวยการ
ว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์ ผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 2

ข้อมูลการติดต่อ
Email 
โทรศัพท์ สายตรง 084-4285496
Facebook https://web.facebook.com/profile.php?id=100043374012724

ประวัติการรับราชการ
ว่าที่ร้อยตรี สุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
เกิดเมื่อ : วันที่ 1 พฤศจิกายน 2509
รับราชการเมื่อ : วันที่ 18 ธันวาคม 2533
ภูมิลำเนา : 410 หมู่ 6 ตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
สถานะสมรส : นางสังวาล ถิตย์สมบูรณ์ มีบุตร จำนวน 2 คน
ประวัติการศึกษา
ระดับ ปริญญาตรี – ครุศาสตร์บัณฑิต (คบ) วิชาเอก สังคมศึกษา วิทยาลัยครูมหาสารคาม
– บริหารการศึกษา (ศษ.บ) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช
– รัฐประศานศาสตร์ (รป.บ.) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
– นิเทศศาสตร์ (นศ.ป.) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ระดับ ปริญญาโท – การบริหารการศึกษา (ค.ม) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ประวัติการทำงาน
พ.ศ. 2533 บรรจุ ตำแหน่ง อาจารย์ 1 ระดับ 3 วันที่ 18 ธันวาคม 2533
โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ สังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการประถมแห่งชาติ
พ.ศ. 2538 ผู้ช่วยหัวหน้าประถมศึกษากิ่งอำเภอสามชัย สำนักงานการประถมศึกษากาฬสินธุ์
พ.ศ. 2542 อาจารย์ใหญ่โรงเรียนหนองเม็กวิทยา อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
พ.ศ. 2544 ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองเม็กวิทยา อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
พ.ศ. 2548 ผู้อำนวยการโรงเรียนนาดีหลุมข้าววิทยา อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
พ.ศ. 2552 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์
พ.ศ. 2554 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
พ.ศ. 2563 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
(ปัจจุบัน) อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้น 2 ชั้น ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก
ผลงานดีเด่นที่ภาคภูมิใจ
– เกียรติบัตร “ข้าราชการพลเรือนดีเด่น”
– เกียรติบัตร “คุรุสดุดี”
– เกียรติบัตร “ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น”
– เกียรติบัตร “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ระดับ AA”
– เกียรติบัตร “เขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม”

รองผู้อำนวยการ
1. นายปกรณ์ ม่วงเจริญ รองผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 2
2. นายอารักษ์ วิเศษสิงห์ รองผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 2
3. นายนิพนธ์ ภัทรวังส์ รองผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 2
4. นายอรัญ เทือกขันที รองผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 2