ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center) ปี พ.ศ.2566

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

รายงานดาวน์โหลด
จำนวนนักเรียนแยกชั้น,เพศschoolmis-4.csv
จำนวนนักเรียนจำแนกตามอายุage-2.csv
จำนวนนักเรียนพิการdeformity-1.csv
จำนวนนักเรียนพิการและด้อยโอกาสdeformityocc-1.csv
จำนวนนักเรียนที่อยู่ห่างเกิน 3 กม.จำแนกตามการเดินทางjourneytype-1.csv
จำนวนนักเรียนด้อยโอกาสoccasion-1.csv
จำนวนนักเรียนขาดแคลนpoor-2.csv
จำนวนนักเรียนแยกตามสัญชาติrace-2.csv
จำนวนนักเรียนแยกตามศาสนาreligion-1.csv
จำนวนนักเรียนพักนอนhomeless-1.csv
ภาวะโภชนาการ ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุheightage-1.csv
ภาวะโภชนาการ น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูงweightheight-2.csv
จำนวนนักเรียนติด Ggid-1.csv
จำนวนโรงเรียนที่มีไฟฟ้า/ไม่มีไฟฟ้าelectricity-1.csv
จำนวนโรงเรียนที่ใช้น้ำประปาwater-1.csv
จำนวนโรงเรียนที่ใช้อินเทอร์เน็ตinternet-1.csv
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาschoolInAreaList-2.xlsx
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน เขตพื้นที่บริการschoolInAreaList_serviceArea-1.xlsx
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน ระยะทางจากโรงเรียนถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องschoolInAreaList_nearbyPlace-2.xlsx
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน ที่ดินของโรงเรียนschoolInAreaList_landDetail-3.xlsx
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน ประเภทและโครงการของโรงเรียนschoolInAreaList_project-2.xlsx
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน โครงการในพระราชดำริschoolInAreaList_royalIdeaProject-2.xlsx
รายชื่อนักเรียนที่มีตัวตนอยู่จริงในสถานศึกษาstudentInAreaList-1.xlsx
รายชื่อนักเรียน(น้ำหนักส่วนสูงเทียบเกณฑ์มาตรฐาน)studentInAreaList_health-1.xlsx
รายชื่อนักเรียนติด GstudentInAreaList_gid-1.xlsx
รายชื่อนักเรียนพิการstudentInAreaList_deformity-1.xlsx
รายชื่อนักเรียนด้อยโอกาสstudentInAreaList_occasion-1.xlsx
รายชื่อนักเรียนพิการและด้อยโอกาสstudentInAreaList_deformityocc-2.xlsx
รายชื่อนักเรียนพักนอนstudentInAreaList_homeless-1.xlsx
รายชื่อนักเรียนย้ายเข้าstudentInAreaList_in-1.xlsx
รายชื่อนักเรียนย้ายออกstudentInAreaList_out-1.xlsx
รายชื่อนักเรียนที่ไม่ถูกนับในจำนวนเพื่อจัดสรรงบประมาณเนื่องจาก
อายุไม่ถึงเกณฑ์, อายุเกินเกณฑ์ หรือไม่ขอเปิดชั้นเรียนอนุบาล 1, นักเรียนที่ไม่สามารถจำหน่ายออกจากระบบ DMC (3.1.8)
studentInAreaList_notcount-1.xlsx

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

รายงานดาวน์โหลด
จำนวนนักเรียนแยกชั้น,เพศschoolmis-4.csv
จำนวนนักเรียนจำแนกตามอายุage-2.csv
จำนวนนักเรียนพิการdeformity-1.csv
จำนวนนักเรียนพิการและด้อยโอกาสdeformityocc-1.csv
จำนวนนักเรียนที่อยู่ห่างเกิน 3 กม.จำแนกตามการเดินทางjourneytype-1.csv
จำนวนนักเรียนด้อยโอกาสoccasion-1.csv
จำนวนนักเรียนขาดแคลนpoor-2.csv
จำนวนนักเรียนแยกตามสัญชาติrace-2.csv
จำนวนนักเรียนแยกตามศาสนาreligion-1.csv
จำนวนนักเรียนพักนอนhomeless-1.csv
ภาวะโภชนาการ ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุheightage-1.csv
ภาวะโภชนาการ น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูงweightheight-2.csv
จำนวนนักเรียนติด Ggid-1.csv
จำนวนโรงเรียนที่มีไฟฟ้า/ไม่มีไฟฟ้าelectricity-1.csv
จำนวนโรงเรียนที่ใช้น้ำประปาwater-1.csv
จำนวนโรงเรียนที่ใช้อินเทอร์เน็ตinternet-1.csv
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาschoolInAreaList-2.xlsx
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน เขตพื้นที่บริการschoolInAreaList_serviceArea-1.xlsx
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน ระยะทางจากโรงเรียนถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องschoolInAreaList_nearbyPlace-2.xlsx
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน ที่ดินของโรงเรียนschoolInAreaList_landDetail-3.xlsx
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน ประเภทและโครงการของโรงเรียนschoolInAreaList_project-2.xlsx
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน โครงการในพระราชดำริschoolInAreaList_royalIdeaProject-2.xlsx
รายชื่อนักเรียนที่มีตัวตนอยู่จริงในสถานศึกษาstudentInAreaList-1.xlsx
รายชื่อนักเรียน(น้ำหนักส่วนสูงเทียบเกณฑ์มาตรฐาน)studentInAreaList_health-1.xlsx
รายชื่อนักเรียนติด GstudentInAreaList_gid-1.xlsx
รายชื่อนักเรียนพิการstudentInAreaList_deformity-1.xlsx
รายชื่อนักเรียนด้อยโอกาสstudentInAreaList_occasion-1.xlsx
รายชื่อนักเรียนพิการและด้อยโอกาสstudentInAreaList_deformityocc-2.xlsx
รายชื่อนักเรียนพักนอนstudentInAreaList_homeless-1.xlsx
รายชื่อนักเรียนย้ายเข้าstudentInAreaList_in-1.xlsx
รายชื่อนักเรียนย้ายออกstudentInAreaList_out-1.xlsx
รายชื่อนักเรียนที่ไม่ถูกนับในจำนวนเพื่อจัดสรรงบประมาณเนื่องจาก
อายุไม่ถึงเกณฑ์, อายุเกินเกณฑ์ หรือไม่ขอเปิดชั้นเรียนอนุบาล 1, นักเรียนที่ไม่สามารถจำหน่ายออกจากระบบ DMC (3.1.8)
studentInAreaList_notcount-1.xlsx