การให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) ของภาครัฐ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2

ช่องทางยื่นขอใช้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) ของภาครัฐ

เรื่องที่ต้องการใช้บริการ (e-Service)

1. ขอหนังสือผ่านสิทธิ โครงการสวัสดิการ/ที่อยู่อาศัยกับธนาคารอาคารสงเคราะห์/ธนาคารกรุงไทย

แบบคำร้องขอหนังสือผ่านสิทธิ โครงการสวัสดิการ/ที่อยู่อาศัยกับธนาคารอาคารสงเคราะห์/ธนาคารกรุงไทย

เอกสารประกอบการขอใช้บริการ (e-Service)

1. แบบคำร้อง

2. สำเนารายละเอียดการหักเงินเดือนเดือนสุดท้าย (แบบ 2)

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

4. สำเนาการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุลพร้อมหลักฐานอื่นๆ

ขั้นตอนการให้บริการ การขอหนังสือผ่านสิทธิ โครงการสวัสดิการ/ที่อยู่อาศัยกับธนาคารอาคารสงเคราะห์/ธนาคารกรุงไทย

2. ขอใช้วุฒิปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งและหรือปรับอัตราเงินเดือน

แบบคำร้องขอใช้วุฒิปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งและหรือปรับอัตราเงินเดือน

เอกสารประกอบการขอใช้บริการ (e-Service)

1. แบบคำขอเพิ่มวุฒิ

2. หนังสือนำส่งจากโรงเรียน

3. หลักฐานที่แสดงว่าได้สำเร็จการศึกษา

4. สำเนาการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุลพร้อมหลักฐานอื่นๆ

ขั้นตอนการให้บริการ การขอใช้วุฒิปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งและหรือปรับอัตราเงินเดือน

3. ขอหนังสือรับรองเงินเดือน

แบบคำร้องขอหนังสือรับรองเงินเดือน

เอกสารประกอบการขอใช้บริการ (e-Service)

1. แบบคำร้อง

2. สลิปเงินเดือน

3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ขั้นตอนการให้บริการ การขอหนังสือรับรองเงินเดือน

สถิติผู้ขอใช้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) ของภาครัฐ

ลำดับชื่อ – นามสกุลตำแหน่งเรื่องที่ต้องการใช้บริการสถานนะหมายเหตุ
1นายเจษฎา ตันธนะนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ขอหนังสือผ่านสิทธิ โครงการสวัสดิการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
2นายวันรุ่ง  พาสุทธิเจ้าพนักงานธุรการขอหนังสือรับรองเงินเดือนเสร็จเรียบร้อยแล้ว
3นายนัฐวุฒิ  เอมทองครูโรงเรียนวัดหวายเหนียวฯขอใช้วุฒิปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งและหรือปรับอัตราเงินเดือนเสร็จเรียบร้อยแล้ว
4
5