การให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) ของภาครัฐ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2

ช่องทางยื่นขอใช้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) ของภาครัฐ

เรื่องที่ต้องการใช้บริการ (e-Service)

1. ขอหนังสือผ่านสิทธิ โครงการสวัสดิการ/ที่อยู่อาศัยกับธนาคารอาคารสงเคราะห์/ธนาคารกรุงไทย

แบบคำร้องขอหนังสือผ่านสิทธิ โครงการสวัสดิการ/ที่อยู่อาศัยกับธนาคารอาคารสงเคราะห์/ธนาคารกรุงไทย

เอกสารประกอบการขอใช้บริการ (e-Service)

1. แบบคำร้อง

2. สำเนารายละเอียดการหักเงินเดือน เดือนสุดท้าย

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

4. สำเนาการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุลพร้อมหลักฐานอื่นๆ

ขั้นตอนการให้บริการ การขอหนังสือผ่านสิทธิ โครงการสวัสดิการ/ที่อยู่อาศัยกับธนาคารอาคารสงเคราะห์/ธนาคารกรุงไทย

2. ขอใช้วุฒิปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งและหรือปรับอัตราเงินเดือน

แบบคำร้องขอใช้วุฒิปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งและหรือปรับอัตราเงินเดือน

เอกสารประกอบการขอใช้บริการ (e-Service)

1. แบบคำขอเพิ่มวุฒิ

2. หนังสือนำส่งจากโรงเรียน

3. หลักฐานที่แสดงว่าได้สำเร็จการศึกษา

4. สำเนาการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุลพร้อมหลักฐานอื่นๆ

ขั้นตอนการให้บริการ การขอใช้วุฒิปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งและหรือปรับอัตราเงินเดือน

3. ขอหนังสือรับรองเงินเดือน

แบบคำร้องขอหนังสือรับรองเงินเดือน

เอกสารประกอบการขอใช้บริการ (e-Service)

1. แบบคำร้อง

2. สลิปเงินเดือน

3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ขั้นตอนการให้บริการ การขอหนังสือรับรองเงินเดือน

4.การขอหนังสือคำร้องการส่งต่อนักเรียนเข้ารับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

แบบคำร้องการส่งต่อนักเรียนเข้ารับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

เอกสารประกอบการขอใช้บริการ (e-Service)

  1. แบบคำร้องจาก กศน.
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน
  3. สำเนาบัตรประชาชน (นักเรียน,ผู้ปกครอง) อย่างละ 2 ชุด
  4. สำเนาแสดงผลการเรียน ปพ.1 ป. จำนวน 2 ชุด

ขั้นตอนการให้บริการ ขอหนังสือคำร้องการส่งต่อนักเรียนเข้ารับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

5. การขอรับบำเหน็จดำรงชีพกรณีผู้รับบำนาญอายุตั้งแต่ 65 ปีขั้นไป

เอกสารประกอบการขอใช้บริการ (e-Service)

  1. สำเนาบัตรประชาชน
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน
  3. สำเนาหน้าปกสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร

ขั้นตอนการให้บริการ การขอรับบำเหน็จดำรงชีพกรณีผู้รับบำนาญอายุตั้งแต่ 65 ปีขั้นไป

6. การคำร้องเรียน/ร้องทุกข์

แบบคำร้องเรียน/ร้องทุกข์

เอกสารประกอบการขอใช้บริการ (e-Service)

  1. แบบคำร้องเรียน/ร้องทุกข์
  2. เอกสารหลักฐานประกอบการร้องเรียน/ร้องทุกข์

ขั้นตอนการให้บริการ การคำร้องเรียน/ร้องทุกข์

สถิติผู้ขอใช้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) ของภาครัฐ

ลำดับชื่อ – นามสกุล ตำแหน่งเรื่องที่ต้องการใช้บริการสถานนะหมายเหตุ
1นายเจษฎา ตันธนะนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ขอหนังสือผ่านสิทธิ โครงการสวัสดิการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
2นายวันรุ่ง  พาสุทธิเจ้าพนักงานธุรการขอหนังสือรับรองเงินเดือนเสร็จเรียบร้อยแล้ว
3นายนัฐวุฒิ  เอมทองครูโรงเรียนวัดหวายเหนียวฯขอใช้วุฒิปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งและหรือปรับอัตราเงินเดือนเสร็จเรียบร้อยแล้ว
4
5