สอบถามการขอบัตรข้าราชการต้องเตรียมอะไรบ้างครับ

สอบถามการขอบัตรข้าราชการต้องเตรียมอะไรบ้างครับ

0
Anonymous
ก.ค. 11, 2022 03:07 PM 1 Answers General
Member Since Jan 1970
Unsolved Solved Mark as Solved Mark as Unsolved
Subscribed Subscribe Not subscribe
Flag(0)

สามารถยื่นได้ที่ไหน เอกสารอะไรบ้าง

0 Subscribers
Submit Answer
1 Answers
Sort By:
Best Answer
0
เจษฎา ตันธนะ
ก.ค. 11, 2022
Flag(0)

ท่านสามารถรับคำขอและยื่นเอกสารได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคลในวันและเวลาราชการครับ

เอกสาร
1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
2.รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
3.บัตรข้าราชการเดิม (ถ้ามี)

Sign in to Reply
Replying as Submit

You may also like...