ค่านิยม (Value)

K = Knowledge worker = บุคคลแห่งการเรียนรู้
A = Attitude = สมาชิกมีจิตสำนึกที่ดีต่อองค์กร
N = Notability = ความโดดเด่นไม่เป็นสองรองใคร
T = Teamwork = เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ร่วมคิดร่วมทำร่วมรับผิดชอบ
W = Willingness = ด้วยความเต็มใจ
O = Organic = องค์กรที่มีชีวิต