วันที่ 25 มิถุนายน 2564 โรงเรียนวัดสนามแย้ ขอแจ้งหยุดการเรียนการสอน ในรูปแบบ on-site ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน – วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 เป็นการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ on-hand

ใส่ความเห็น