โรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น รับการประเมินจากคณะกรรมการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

วันพฤหัสบดี ที่ 1 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น รับการประเมินจากคณะกรรมการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ในการนี้โรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่นขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่าน สำหรับการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพและการประเมินอย่างเป็น กัลยาณมิตร ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะที่ให้กับโรงเรียน เพื่อโรงเรียนจะนำไปพัฒนาโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนที่ดี และมีคุณภาพยิ่งๆขึ้นไป

You may also like...

ใส่ความเห็น