โรงเรียนบ้านซ่อง ทำแบบทดสอบออนไลน์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2

ผู้บริหารสถานศึกษา พร้อมคณะคุณครูทุกท่าน   ทำแบบทดสอบออนไลน์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  เรื่อง Geo-Literacy สาระภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2564

ใส่ความเห็น

Previous post โรงเรียนวัดบ้านทวน ออกประกาศการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ครั้งที่ 2
Next post โรงเรียนวัดเบญพาด “ประกาศ..การปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน (ครั้งที่2)”