โรงเรียนวัดคร้อพนันจัดประเมินครูผู้ช่วย

1 กรกฏาคม 2564 ประเมินครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดคร้อพนัน เพื่อพัฒนาให้ครูผู้ช่วยมีความรู้ ความประพฤติ และคุณลักษณะเหมาะสมในหน้าที่ ความรับผิดชอบตามมาตรฐานตําแหน่งที่ ก.ค.ศ. กําหนด และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อยกระดับ คุณภาพการศึกษาและการเป็นครูที่ดีต่อไป

You may also like...

ใส่ความเห็น