ผู้บริหารสถานศึกษา พร้อมคณะคุณครูทุกท่าน   ทำแบบทดสอบออนไลน์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  เรื่องการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย  ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2564

ใส่ความเห็น