ประกาศ โรงเรียนบ้านไผ่สีได้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On-Hand

เนื่องจากสถานการณ์โควิดในปัจจุบัน ได้มีการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และยังไม่มีแนวโน้มที่จะดีขึ้น เพื่อความปลอดภัยและป้องกันการแพร่ระบาดของนักเรียน ผู้ปกครอง ครู และบุคลากรของโรงเรียนบ้านไผ่สี โรงเรียนบ้านไผ่สีจึงขอเลื่อนเปิดเรียนในรูปแบบ On-Site และจะเปิดเรียนในรูปแบบ On-Hand ต่อเนื่องจากเดิมตามประกาศของโรงเรียน หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบภายหลังต่อไป

You may also like...

ใส่ความเห็น