ประกาศ!!! โรงเรียนบ้านไผ่สี ต.สระลงเรือ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี ขยายระยะเวลาการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ ON-HAND (ต่อเนื่องจากเดิม)

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของจังหวัดกาญจนบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงยังคงมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องและรุนแรง ทางโรงเรียนคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียน ผู้ปกครอง ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงและโอกาสการแพร่ระบาดของโรค ทางโรงเรียนจึงขอเลื่อนการเปิดการเรียนการสอนในรูปแบบ ON-SITE (มาเรียนที่โรงเรียนตามปกติ) และปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนเป็นรูปแบบ ON-HAND (แจกใบงาน) หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบเป็นระยะ ๆ ต่อไป

ใส่ความเห็น

Previous post โรงเรียนวัดบ้านทวน ขอเลื่อนการเปิดเรียนในรูปแบบ On Site ในระหว่างวันที่ 2 – 13 ส.ค.64 เป็นรูปแบบ On Hand
Next post โรงเรียนบ้านสระลุมพุก