ประชุมทางไกลผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ การประชุมและมอบนโยบายการดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ การจัดการเรียนการสอนวิถีใหม่ฯ

วันที่ 11 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 น. ว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์ ผู้อำนวยการ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2, นายปกรณ์ ม่วงเจริญ รองผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 2, นายอรัญ เทือกขันตี รองผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 2, นางสาวจินตนา สุขสมแดน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และนายเจษฎา ตันธนะ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์กับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) การประชุมและมอบนโยบายการดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ การจัดการเรียนการสอนวิถีใหม่ฯ รับนโยบายท่านเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายอัมพร พินสา และรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อขับเคลื่อนการศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด19)ทั้งนี้ สถานศึกษาในสังกัด ผู้อำนวยการโรงเรียน ครู บุคลากรสถานศึกษา ได้ร่วมรับชมถ่ายทอดสดการประชุมพร้อมกันเพื่อนำนโยบายสู่การปฏิบัติต่อไปข่าว งานประชาสัมพันธ์

You may also like...

ใส่ความเห็น