โรงเรียนวัดเบญพาด “เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการผลิตและนำเสนอสื่อวีดิทัศน์ สำหรับห้องเรียนในศตวรรษที่ ๒๑ รูปแบบออนไลน์”

การประชุมเชิงปฏิบัติการผลิตและนำเสนอสื่อวีดิทัศน์ สำหรับห้องเรียนในศตวรรษที่ ๒๑ รูปแบบออนไลน์

ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒ ได้แจ้งการประชุมปฏิบัติการผลิตและนำเสนอสื่อวีดิทัศน์ สำหรับห้องเรียนในศตวรรษที่ ๒๑ รูปแบบออนไลน์
ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน (SP Center) พนมทวน 1 ได้จัดให้โรงเรียนวัดเบญพาด เป็นสถานที่ประชุมเชิงปฏิบัติการผลิตและนำเสนอสื่อวีดิทัศน์สำหรับห้องเรียนในศตวรรษ ที่ ๒๑
ระหว่างวันที่ ๓๐ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๕ คน
โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID – ๑๙)

You may also like...

ใส่ความเห็น