โรงเรียนบ้านซ่อง ประชุมผลิตและนำเสนอสื่อวีดีทัศน์

การประชุมผลิตและนำเสนอสื่อวีดีทัศน์สำหรับห้องเรียนในศตวรรษที่ 21 ในวันที่ 30-31 สิงหาคม พ.ศ.2564 โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 มี นางสาวณัฏฐวีร์ รุ่งเรืองศรี นายศุภวิชญ์ นกดำ ครูโรงเรียนบ้านซ่อง นายพงษ์ประดิษฐ์ พรมทองดี นางสาวฐิติมา แสงทองดี ครูโรงเรียนบ้านเขากรวด และนายธรรมวิทย์ บุษบา ครูโรงเรียนบ้านทัพพระยา เป็นตัวแทนศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียนห้วยกระเจา 1 เข้าร่วมประชุมเพื่อนำมาขยายผลในการพัฒนาครูของศูนย์ SP ห้วยกระเจา 1 ต่อไป
ในการนี้ขอขอบพระคุณ ดร.ยลพรรษย์ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซ่อง ที่อำนวยความสะดวกสถานที่ในการประชุมของคณะครูดังกล่าว มา ณ ที่นี้

You may also like...

ใส่ความเห็น