โรงเรียนบ้านหนองจอก ประกาศ เรื่อง “รับเงินเยียวยา 2,000 บาท” ในวันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564

โรงเรียนบ้านหนองจอก จะดำเนินการจ่ายเงินตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (เงินเยียวยา 2,000 บาท) ในวันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564 โดยแบ่งช่วงเวลาดังนี้
– ชั้นอนุบาลปีที่ 2 – 3 เวลา 09.00 – 10.00 น.
– ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 เวลา 10.00 – 11.00 น.
– ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 เวลา 11.00 – 12.00 น.
โดยให้ทุกคนสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง ปฏิบัติตนตามมาตรการการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

You may also like...

ใส่ความเห็น