โรงเรียนบ้านซ่อง มอบเงินตามโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมอบเงินให้กับนักเรียนทุกคนจำนวน 2,000 บาท ในวันที่ 3 กันยายน 2564
05
- กันยายน
2021
Posted By : ศุภวิชญ์ นกดำ
โรงเรียนบ้านซ่อง มอบเงินตามโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมอบเงินให้กับนักเรียนทุกคนจำนวน 2,000 บาท ในวันที่ 3 กันยายน 2564

ใส่ความเห็น