โรงเรียนวัดเขารักษ์ มอบเงิน 2,000 บาทตามโครงการให้ความช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา เพื่อบรรเทาผลกระทบของผู้ปกครอง นักเรียน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันจันทร์ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2564 โรงเรียนวัดเขารักษ์นำโดยท่านผู้อำนวยการบรรพต ท่าน้ำตื้น และคณะครู ดำเนินการแจกเงินงบประมาณตามโครงการให้ความช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา เพื่อบรรเทาผลกระทบของผู้ปกครอง นักเรียน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ซึ่งเป็นการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการเรียนรู้ของนักเรียน จำนวน 2,000 บาท และมอบเงินตามโครงการค่าอาหารกลางวัน โดยผู้ปกครองเดินทางมารับเงิน ณ โรงเรียนวัดเขารักษ์  และปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคโควิด – 19 อย่างเคร่งครัด

ใส่ความเห็น

Previous post การรับเงินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)
Next post โรงเรียนบ้านห้วยลึกดำเนินการจ่ายเงินเยียวยา 2,000 บาทให้นักเรียน