โรงเรียนบ้านซ่อง เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ  ZOOM  การพัฒนาศักยภาพครูเพื่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา และโรงเรียนเครือข่ายโครงการกองทุนการศึกษา 3 จังหวัด  ในการดูแลของพลเอกไพบูลย์  คุ้มฉายา  องคมนตรี ในวันที่ 7 กันยายน 2564 เวลา 9.00-15.00 น.
07
- กันยายน
2021
Posted By : ศุภวิชญ์ นกดำ
โรงเรียนบ้านซ่อง เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM การพัฒนาศักยภาพครูเพื่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา และโรงเรียนเครือข่ายโครงการกองทุนการศึกษา 3 จังหวัด ในการดูแลของพลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ในวันที่ 7 กันยายน 2564 เวลา 9.00-15.00 น.

ใส่ความเห็น