โรงเรียนวัดเบญพาด รายงานผลการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19
ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม ถึง 3 กันยายน 2564
<iframe style="width:550px;height:350px" src="https://online.anyflip.com/pfywp/zcim/index.html"  seamless="seamless" scrolling="no" frameborder="0" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" ></iframe>

ใส่ความเห็น