โรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น พร้อมตรวจเยี่ยมชั้นเรียน และติดตามการอ่านออก เขียนได้

วันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 นายอรัญ เทือกขันที รองผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 และนางสาวสุวิมล ภูริเภรีฤกษ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 มีการนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ของโรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น พร้อมตรวจเยี่ยมชั้นเรียน และติดตามการอ่านออก เขียนได้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 2 จากการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 ทั้งนี้ท่านผู้อำนวย คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่นต้องขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง สำหรับการนิเทศ ติดตาม ในครั้งนี้

You may also like...

ใส่ความเห็น