ประกาศโรงเรียนบ้านโคราช การเปิดเรียนรูปแบบ OnSite ตั้งแต่เวลา 08.00 – 15.30 น. โรงเรียนบ้านโคราช

ประกาศโรงเรียนบ้านโคราช การเปิดเรียนรูปแบบ OnSite ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00 – 15.30 น. โรงเรียนบ้านโคราช โดยแนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน ดังนี้

1.เปิดเรียนตามปกติภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19  ตามมาตรการสาธารณสุขโดยเคร่งครัด

2.งดกิจกรรมหน้าเสาธง

3.ให้นักเรียนเตรียมช้อน แก้วน้ำ น้ำดื่ม ของใช้ส่วนตัวมาจากบ้านโดยทางโรงเรียนจะให้นักเรียนนั่งรับประทานอาหารในห้องเรียนแบบเว้นระยะห่าง โดยมีครูประจำชั้นควบคุมดูแล

4.นักเรียนที่ประสงค์เลือกรูปแบบการเรียนการสอนแบบ  On-Hand ให้มารับใบงานในวันจันทร์ของทุกสัปดาห์  เวลา 09.00 – 10.00 น. บริเวณหน้าห้องเรียน

You may also like...

ใส่ความเห็น